SZABÁLYZAT

Szabályzat

És felhasználási feltételek

1 A felhasználási feltételek tárgya. Érvényességi terület

1.1. A következőkben felsorolt feltételek szabályozzák a Oldera online játék és egyéb szolgáltatások használatát.

1.2. Jelen felhasználási feltételek teljes mértékben helyettesítik a Oldera-használati feltételek régebbi változatait.

1.3. A Oldera műszaki és üzemeltetési lehetőségeinek megfelelően 98,0 %-os évi átlagos elérhetőséget biztosít online játéknak. Ebbe nem tartoznak bele azon időszakok, melyek alatt az online játékok és egyéb szolgáltatások használata kényszerű műszaki okokból vagy a szükséges karbantartási munkálatok elvégzése céljából megszakításra vagy korlátozásra kerül.

1.4. Az online játékot az üzemeltető folyamatosan továbbfejleszti, frissíti és kiigazítja. A felhasználó ennek megfelelően csak a mindenkori online játék aktuális változatában vehet részt.

1.5. A Oldera által kínált online játék kizárólag szórakoztatási célokat szolgál. Tilos ezeknek nyereség céljából vagy üzleti célokra történő felhasználása!

1.6. A felhasználó az általa használt szoftver- és hardvereszközök aktualitásáért és alkalmasságáért önmaga felel.

1.7. A jelen felhasználási feltételeket kiegészítve érvényesek a Oldera játékra vonatkozó játékszabályok. A jelen felhasználási feltételek és a játékszabályok között felmerülő ellentmondások esetén a jelen felhasználási feltételek rendelkezései érvényesek.

2 A regisztráció

2.1. A Oldera által üzemeltetett online játék igénybe vételének előfeltétele a felhasználó regisztrációja.

2.2. A regisztráció csak természetes személyek számára engedélyezett. Felhasználóként csak egyes személyek engedélyezettek (csoportok, családok, élettársak stb. regisztrációja nem engedélyezett). Amennyiben a felhasználó kiskorú személy, akkor az a regisztráció elküldésével biztosítja a másik szerződő felet törvényes képviselőjének meglévő hatályos beleegyezéséről.

2.3. A regisztrációkor a felhasználó meg kell adnia játékosnevét és egy, a nevére regisztrált e-mail-címet. A felhasználó nem jogosult egy bizonyos játékosnév odaítélésére. A választott játékosnév nem sértheti harmadik személyek jogait, és nem ütközhet a közerkölcsbe. Ezen túl tilos e-mail- vagy webcímek regisztrálása játékosnévként. A felhasználó felelősséget vállal a részéről a Oldera-nek megadott adatok hitelességéért és teljességéért.

2.4. A regisztrációt személyesen kell elvégezni. Tilos a harmadik személyek, elsősorban olyan harmadik személyek által történő regisztráció, akik egyes személyek jelentkezését üzletszerűen végzik telefonos szolgáltatóknál (bejelentőszolgáltások).

2.5. A sikeres regisztrációval a felhasználó egy felhasználói fiókot ("user account") hoz létre, melyet a felhasználó önmaga adminisztrálhat.

2.6. A felhasználói fiók a Oldera kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházható át.

4 A felhasználó általános kötelezettségei

4.1. Felhasználói adatok

A felhasználó kötelezi magát haladéktalanul a Oldera tudomására hozni minden, a regisztráció keretében megadott adatának, különösen e-mail-címének esetleges jövőbeli változását. A felhasználó köteles felszólításra a Oldera felé adatainak valódiságát igazolni.

4.2 Bejelentkezési adatok, azonosítók, jelszavak

4.2.1. A felhasználó köteles bejelentkezési adatait, minden azonosítóját és jelszavát szigorúan titokban tartani. A felhasználó kizárólag a Oldera által üzemeltetett weboldalon adhatja meg bejelentkezési adatait.

4.2.2. A "bejelentkezési adatok", ill. "azonosítók" és "jelszavak" kifejezések alatt minden olyan betű- és/vagy karakter- és/vagy számsorozat értendő, melyek a felhasználó azonosítására szolgálnak és kizárják az arra nem jogosult harmadik személyek általi felhasználást. A jelszó lehetőleg ne legyen azonos a játékosnévvel, és tartalmazzon egy szám- és betűkombinációt.

4.2.3. A felhasználó köteles bejelentkezési adatait, és minden azonosítóját és jelszavát védeni arra nem jogosult harmadik személyek általi felhasználás elől.

4.2.4. Abban az esetben, ha a felhasználóban felmerül a gyanú, hogy ezen adatait harmadik személyek jogosulatlanul használják vagy felhasználhatták, erről köteles azonnal értesíteni a Oldera-t, és megváltoztatni adatait, vagy a Oldera-t azok megváltoztatására kérni. Ebben az esetben, vagy azon esetben, ha a Oldera rendelkezik visszaélésre utaló adatokkal, a Oldera jogosult a felhasználó hozzáférését átmenetileg korlátozni. A felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről.

4.2.5. A felhasználó semmilyen körülmények között nem jogosult másik felhasználó bejelentkezési adatait használni.

4.2.6. A felhasználó kizárólag saját felelősségre léphet be idegen internetkapcsolaton keresztül a játékba. Az Oldera vezetősége nem tesz különbséget internetmegosztással (egy azonos helyről való belépés) rendelkező felhasználók között.

5 Az online játékok használatának különleges feltételei

5.2. A felhasználó részére az online játékba való manipulatív beavatkozás minden formája tilos. A felhasználó különösen nem jogosult olyan intézkedéseket tenni, mechanizmusokat vagy szoftvert használni, melyek zavarhatják a játék működését és a játék menetét. A felhasználó részére tiltott olyan tevékenységek folytatása, melyek a műszaki kapacitás nem gyanítható vagy túlzott terhelését vonhatja maga után. A felhasználó számára tilos a játékvezetés által generált tartalmak blokkolása, felülírása vagy módosítása vagy bárminemű a játékba történő zavaró beavatkozás.

5.3. Ezen túl tilos a felhasználó számára az online játék programokkal a rendelkezésre bocsátott kliens-szoftveren kívül. Mindez vonatkozik elsősorban az ún. botokra. Ugyanígy tilos olyan szkriptek és részben vagy egészben automatizált programok használata, melyek a felhasználónak a többi játékossal szemben előnyt biztosítanak.

5.4. A felhasználó semmilyen körülmények között

a) nem készíthet vagy használhat ún. cheat-, mod- és/vagy hack-programokat, valamint minden más, harmadik személyek által készített szoftvereket, melyek megváltoztatják az online játék játékélményét,

b) nem használhat olyan szoftvereket, melyek lehetővé teszik az ún. adatbányászást (“data-mining”) vagy más módon az online játékkal kapcsolatos információkat gyűjtik össze,

c) nem használhatja az online játékon kívül az online játékokban használt virtuális tárgyakat, azokat nem vásárolhatja vagy adhatja el vagy cserélheti el "valódi" pénzért.

d) nem használhat olyan segédeszközt, melyek lehetővé teszik a karakter beavatkozás nélküli fejlődését. a Felhasználó köteles minden cselekedetét az alternatíváknak elfogadott módon kezelni.

f) nem minősül elfogadott tevékenységnek a szerver lehordása. Probléma esetén várjuk visszajelzéseteket, de nyilvános ócsárolás nem elfogadott. Véleménykifejtés más formában lehetséges keretek között nyilvánosan is.

Vonatkozik ez minden olyan eljárásra, hasonló cselekvésre vagy tevékenységre is, melyek a fent említett tiltásokkal egyenértékűek.

5.5. Az online játékban talált hibát, a felhasználó köteles jelenteni. A felhasználó nem használhat ki egy játékhibát, előnyszerzés céljából.

5.6. A bejelentkezés csak a Oldera kezdőoldalán megengedett. A felhasználói fiókok automatizált megnyitása - függetlenül attól, hogy közben a kezdőoldal megnyílik vagy sem - tilos.

6 A kommunikációs lehetőségek használatának különleges feltételei a Oldera-weboldalakon

6.2. A felhasználó kizárólagos felelősséget vállal az általa közzétett tartalmakért és cikkekért, és kötelezi magát, hogy teljes mértékben mentesíti a Oldera-ot harmadik személyek részéről fellépő igények alól. A Oldera a felhasználók által közzétett tartalmakat kifejezetten nem teszi magáévá. A felhasználó ugyanakkor biztosítja a Oldera számára a tartós, nem visszavonható és nem kizárólagos jogot az önmaga által közzétett tartalmak és cikkek használatára. A Oldera felhívja a figyelmet, hogy a Oldera nem végzi a közzétett tartalmak aktív ellenőrzését. Ezen túl minden felhasználó jogosult a gyaníthatóan törvénybe ütközően közzétett tartalmakat a Oldera irányába jelenteni. A Oldera ezt követően a lehető leggyorsabban reagál és amennyiben szükséges, szerkeszti vagy törli a jelentett tartalmat.

6.3. A felhasználó számára tilos a Oldera-weboldalakon és különösen az azokon közzétett kommunikációs lehetőségek keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, melyek

a) az érvényes törvényekbe ütköznek, ellenkeznek a közrenddel vagy –erkölccsel;

b) harmadik személyek védjegyeit, szabadalmait, használati- vagy formatervezési mintáit, szerzői jogait, üzleti titkait vagy egyéb jogait sértik;

c) obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető jellegűek;

d) sértő, terhelő vagy rágalmazó jellegűek;

e) lánclevél- vagy hólabda-jellegű elemeket tartalmaznak;

f) megtévesztő módon azt a benyomást keltik, hogy a Oldera által kerültek közzétételre vagy annak támogatását élvezik;

g) harmadik személy adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül;

h) más játékosok játékát veszélyeztetik, játékosokat ösztönöz kilépésre, szabad játék lehetőségének vitatására terjed ki.

i) kereskedelmi, különösen reklám jellegűek.

6.4. Weboldalak, vállalkozások vagy terméknevek megnevezése csak akkor megengedett, ha ez elsősorban nem reklámcélokat szolgál.

6.5. A Oldera-weboldalakon közzétett kommunikációs lehetőségek minden felhasználója kötelezett a megfelelő szóválasztásra. Tartózkodni kell a gyalázó kritikától vagy személyek elleni megalázó támadásoktól.

6.6. A jelen felhasználási feltételekben leírt egyéb jogokat nem sértve a Oldera jogosult az itt leírt szabályokat sértő tartalmak és cikkek megváltoztatására, valamint részleges vagy teljes törlésére. Ezen túl a Oldera jogosult az itt leírt szabályokat megsértő felhasználók átmeneti vagy végérvényes kizárására a Oldera-weboldalak, vagy az online játék felhasználásából.

7 Egy kötelezettségszegésből adódó következmények

7.1. A Oldera nem felel azok károkért, melyek egy, a felhasználótól eredő kötelezettségszegésből származnak.

7.2. Minden egyéb törvényes jogot nem sértve a Oldera saját belátása szerint a következő intézkedéseket hozhatja, ha egy felhasználó törvénybe ütközően, harmadik személyek jogait sértve, a jelen felhasználási feltételekbe vagy a mindenkor alkalmazott kiegészítő feltételekbe és játékszabályokba ütközően vétkesen cselekszik:

a) tartalmak megváltoztatása vagy törlése,

b) a felhasználó figyelmeztetése,

c) a vétkes cselekvés nyilvánosságra hozása az érintett online játékban a játékosnév közzététele mellett,

d) a felhasználó átmeneti vagy tartós felfüggesztése a Oldera-weboldalon közzétett online játékra és tartalomra vonatkozóan,

e) a felhasználó kizárása,

f) átmeneti vagy tartós virtuális belépési tilalom kihirdetése a 6. bekezdés megsértése esetén.

7.3. Ha egy felhasználó felfüggesztésre vagy kizárásra került, akkor az a Oldera előzetes beleegyezése nélkül nem jelentkezhet be újra. A felfüggesztés, kizárás, virtuális belépési tilalom vagy egyéb intézkedés visszavonására igény nem támasztható.

8 Használati díjak

8.1. Amennyiben nincs kifejezetten máshogy megadva, az online játékok és egyéb szolgáltatások használata ingyenes.

8.2. A felhasználó ugyanakkor egyes szolgáltatásokat, valamint az online játékok keretében bizonyos tulajdonságokat (feature) fizetés ellenében vehet igénybe. A fizetős tulajdonságok fajtájára, különösen az egyes tulajdonságok funkciójára, esetleg a fizetős tulajdonság hozzáférésének időtartamára, a mindenkori fizetendő díj összegére és az online játékkal kapcsolatos elérhető fizetési módokra külön hívják fel a felhasználó figyelmét.

8.3. Amennyiben egy kiskorú felhasználó szeretne fizetős tulajdonságot igénybe venni, akkor igazolnia kell, hogy a fizetős tulajdonság használati díjának megfizetéséhez szükséges pénzügyi eszközöket törvényes képviselőjétől erre a célra vagy szabad felhasználásra kapta.

8.4. A mindenkori megegyezett használati díj befizetése a szerződés megkötésével válik esedékessé. A díjbefizetés rendszerint a fizetési folyamat biztosításával megbízott szolgáltatón keresztül történik, ahol a befizetés néhány nappal korábban is történhet a szünetmentes használhatóság érdekében. Bizonyos esetekben a megbízott szolgáltató általános üzleti feltételei érvényesek a jelen felhasználási feltételek mellett.

8.5. A felhasználó igazolja, hogy minden, a fizetési folyamat keretében megadott adata (különösen a banki kapcsolat, bankkártyaszám stb.) teljes és hiteles.

8.6. A fizetési lehetőségek az online játéktól, a felhasználó származási országától és a piacon elérhető és műszakilag megvalósítható fizetési lehetőségektől függően változnak. A Oldera fenntartja a jogot a fizetési lehetőségek bármikori megváltoztatására.

8.7. A Oldera fenntartja a jogot a játékon belüli tulajdonságok (beleértve virtuális pénznemek) használati díjának megváltoztatására. Ebbe beletartozik a Oldera azon joga is, hogy a játékon belüli tulajdonságoknak a jövőben történő megvásárlása esetén csökkentse vagy emelje az egyes játékon belüli tulajdonságok használati díjának összegét.

9 Felelősségkorlátozás

9.1. A felhasználó önmaga és közvetlenül felelős harmadik személyek jogainak önhibából történő megsértéséért velük szemben. A felhasználó kötelezi magát a Oldera irányába minden olyan kár megtérítésére, melyek a jelen felhasználási feltételekből adódó kötelességek figyelmen hagyásából származnak. A felhasználó mentesíti a Oldera-t minden igénytől, melyeket más felhasználók vagy harmadik személyek a Oldera-vel szemben támasztanak, melyek jogaiknak a felhasználó által közzétett tartalmak által történő megsértéséből vagy egyéb kötelezettségek megsértéséből származnak. A felhasználó eközben vállalja a Oldera oldalán fellépő szükséges jogi védelem költségeit is, beleértve az összes bírósági és ügyvédi költséget.

9.2. A Oldera felelősségét, legyen annak bármilyen jogi alapja, akár szerződéses kötelességszegésből vagy tiltott tevékenységből származik, a következő szabályozás határozza meg:

9.2.1. A Oldera csak szándékos és durva gondatlanságból eredő elkövetésért felel.

9.2.2. A nem a Oldera által okozott zavarokért a teljesítési hálózatban a Oldera nem vállal felelősséget.

9.2.3. Adatvesztésért a Oldera az előbbiekben álló bekezdéseknek megfelelően csak akkor felel, ha egy ilyen adatvesztés megfelelő adatvédelmi intézkedések meghozatalával a felhasználó részéről nem lett volna elkerülhető.

13 Jelen felhasználási feltételek változásai, egyéb, kommunikáció, mentesítő záradék

13.1. A Oldera fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek megváltoztatására. A felhasználók a megváltozott feltételekről legkésőbb két héttel azok életbe lépése előtt a Oldera-portálon vagy a mindenkori online játékba való bejelentkezés keretében kapnak értesítést. Alternatív módon a Oldera e-mail-ben értesítheti a felhasználókat a megváltozott feltételekről vagy e-mail-ben értesítheti a felhasználókat, hogy a megváltozott feltételek a Oldera-weboldalakon megtekinthetők. A felhasználó a megváltozott felhasználási feltételek érvényességével való egyetértését a Oldera-portálon vagy az online játékba való ismételt bejelentkezéssel fejezi ki, miután a megváltozott felhasználási feltételek hatályba léptek. A Oldera megfelelő formában külön felhívja a felhasználók figyelmét a kéthetes határidő, a felszólalási jog jelentőségére és a hallgatás jogi következményeire.

13.2. A Oldera rendszerint e-mail útján kommunikál a felhasználókkal. A felhasználó garantálja, hogy az általa a regisztráció során megadott e-mail-címet rendszeresen ellenőrzi a Oldera-tól érkező üzenetek tekintetében. Amennyiben a felhasználó a Oldera vezetőségéhez fordul, akkor mindig meg kell adnia az ügyében érintett felhasználói fiók nevét.

13.3. A jelen felhasználási feltételek bárminemű változásáról és/vagy megszűnéséről írásos formában történik értesítés. Ez vonatkozik az írásos forma kötelezettségének változására és/vagy megszűnésére is.

13.4. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármelyik rendelkezése érvényét veszti, az nem érinti a felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely gazdasági értelemben és céljában az érvénytelen rendelkezéshez jogszerűen a leginkább hasonlít. A fenti szabályozás hiányosságok esetén megfelelően érvényes.